Регуляторна діяльність

Проект рішення

Маринської сільської ради

Р І Ш Е Н Н Я

 

«    »____________________ 2013                                                                              №

 

Про Методику розрахунку і порядок

використання плати за оренду майна

спільної власності територіальної

громади Маринської сільської ради

 

З метою забезпечення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, врегулювання питань механізму передачі комунального майна в оренду та керуючись частиною першою статті 7, частиною сьомою статті 9, частиною другою статті 10, частиною другою статті 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, пунктами 30, 31 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити:

1.1. Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна , згідно з додатком №1

1.2. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Маринської сільської ради , згідно з додатком №2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  з питань агропромислового комплексу , земельних відносин , екології , охорони навколишнього середовища , раціонального використання природних ресурсів , соціального розвитку села , та житлово – комунального господарства , промисловості , енергетики , транспорту , зв’язку та інформації , будівництва , розвитку підприємництва , а також з питань обліку , управління  та  приватизації  комунального майна.

 

 

 

Сільський  голова                                                                            В.А.Кривошеєв

 

 

 

 

    Додаток №1

До рішення сесії Маринської сільської  ради

“__” _____________ 2013 року

№ _____

 

МЕТОДИКА розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна

1. Методику і порядок розроблено відповідно до частини другої статті 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна — будівлі, споруди, приміщення, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна (машини, устаткування, обладнання), що належить до комунальної  власності Маринської сільської ради Горностаївського району Херсонської області.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності — на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

5. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є неприбуткова організація, об’єднання громадян — не менш як 02відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежнуоцінку майна, що передається в оренду.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де:

Опл — розмір річної орендної плати, грн.;

Вп — вартість орендованого майна, визначена шляхомпроведення незалежної оцінки, грн.;

Сор — орендна ставка, визначена згідно з додатком N 1.

Незалежнаоцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежноїоцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де:

Вп — вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб — вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення ексертної оцінки грн.;

Пп — площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб — площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, навчальними закладами, становить 1 гривню.

8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині — пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

9. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл  х Іп.р. х Ім,

                     12

де:

Опл — річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. — індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна — з дати проведення експертної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім — індекс інфляції за перший місяць оренди.

10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

12. Платіжні документи на перерахування до бюджету орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

14.100 відсотків орендної плати за оренду нерухомнерухомого майна — будівлі, споруди, приміщення, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна  зараховується до сільського бюджету.

15. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до сільського бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до сільськогобюджету здійснюється орендодавцем.

 

Секретар сільської  ради                                                                      Н.В.Щербина

 

 

 

    Додаток №1

до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1.Оренда об’єкта артезіанської свердловини

12

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3. Розміщення:

30

фінансових установ, банкоматів

Ресторанів з нічним режимом роботи

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до інтернет

4. Розміщення:

25

виробників реклами

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

приватних закладів охорони здоров’я

субб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації

9. Розміщення:

18

крамниць-складів, магазинів-складів

мотелів, турбаз, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об’єктів з продажу:

– непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

– промислових товарів, що були використані

– автотоварів

– відео- та аудіопродукції

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

офісних приміщень

антен

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13. Розміщення:

12

складів

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

стоянка автомобілів

14. Розміщення:

10

комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

ветеринарних аптек

приватних навчальних закладів  
шкіл, курсів з навчання водіхїв автомобілів  
суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

аптек, що реалізують готові ліки

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

18. Розміщення

7

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

фотоательє

19. Розміщення

6

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
фірмових магазинів вітчизнчняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих,що виробляють товари підакцизної групи  
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
хімчисток  
майстерень з ремонту електропобутових товарів  
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та удіопродукції, що призначаються для навчальних закладі  
20. Розміщення:

5

перукарень

державних закладів охрони здоров’я, що частково фінансуються з державного бюджету, та зпкладів охорони здоров’я, що фінансуються з місцевого бюджету

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно-курортних закладів для дітей

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

майстерень з ремонту одягу

торговельних обьєктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
21. Розміщення::

4

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах  
громадських вбиралень  
майстерень з ремонту взуття  
майстерень з ремонту годинників  
22. Розміщення:

3

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
23. Розміщення:

2

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
бібліотек, архівів, музеїв  
лазень, пралень загального користування  
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
24. Розміщення:

1

Закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульнихї дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
Державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
25. Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

26. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
не більш як 50 кв. метрів

2

понад 50 кв. метрів

7

27. Інше використання нерухомого майна

12

 

 

 

    Додаток №2

До рішення сесії Маринської сільської  ради

“__” _____________ 2013

№ _____

 

Положення

про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Маринської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності (надалі — Положення) розроблено на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, інших законодавчих та нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам та регулює порядок передачі в оренду нерухомого майна — будівель, споруд, приміщень, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна , що належить до комунальної  власності територіальної громади Маринської сільської ради

1.2. Визначення термінів:

Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:

— оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

— об’єкт оренди – нерухоме комунальне майно — будівлі, споруди, приміщенння, а також інше окреме індивідуально визначене комунальне майно , за виключенням тих об’єктів, які у відповідності до Закону не можуть бути об’єктами оренди;

— орендодавець Маринська сільська  рада Горностаївського району Херсонської області в особі сільського голови;

— орендар – юридична або фізична особа. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, до його укладення зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності;

— балансоутримувач – установа на балансі якої знаходиться об’єкт оренди;

— невід’ємні поліпшення орендованого майна – фізичні наслідки заходів, спрямованих на зміну технічного стану орендованого майна або його споживчих якостей, з урахуванням фізичного стану об’єкту оренди, відокремлення яких обумовить знецінення об’єкта оренди на суму, що перевищує вартість відтворення цього поліпшення;

— орендна плата – це платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своє господарської чи іншої діяльності, та може використовуватись у наступних значеннях:

– базова або початкова орендна плата – це економічний кількісний показник, обрахований без врахування інфляційних впливів, за користування майном, яке передається в оренду на засадах комерційного конкурсу та вказується в повідомленнях про оголошення конкурсу;

– річна, місячна, подобова, погодинна орендна плата – це економічний кількісний показник,  в залежності від періоду, за який визначається розмір орендної плати;

— суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі;

1.3. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди комунального майна направляють до Маринської сільської ради відповідну заяву та документи вказані в пункті 8 Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

 

2. Порядок визначення орендаря комунального майна

2.1. Підставою для передачі майна комунальної власності в оренду є відповідне рішення сесії Маринської сільської ради. Передумовою цього є звернення орендарів з відповідною заявою.

2.2. Передача в оренду майна комунальної власності суб’єктам підприємницької діяльності здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, коли на конкурс подано лише одну заяву.

2.3. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться конкурсною комісією  відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, затвердженого рішенням сесії Маринської сільської ради.

2.4. Орендар визначається Маринською сільською радою на підставі протоколу конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на право оренди комунального майна.

 

3. Порядок укладення договору оренди

3.1. Договір оренди комунального майна укладається протягом 15 днів з дня прийняття Маринською сільською радою рішення про передачу його в оренду.

3.2.Маринська сільська рада скасовує своє рішення у разі, якщо переможець конкурсу, визначений відповідно до цього Положення, не уклав договір оренди, не підписав акт приймання-передачі майна, а майно визнається таким, що може бути передане в оренду, і подальша передача його в оренду здійснюється відповідно до цього Положення.

3.3. При укладенні договору оренди сторони користуються відповідним Типовим договором з врахуванням вимог цього Положення та включенням в договір умов, визначених конкурсною комісією.

3.4. Передача об’єкта оренди орендареві, оформлена актом приймання-передачі, здійснюється орендодавцем протягом 5 днів з дня підписання договору оренди, якщо інше не визначено цим договором. Акт приймання-передачі є обов’язковим додатком до договору оренди.

3.5. Типовий договір оренди затверджується рішенням Маринської сільської ради.

 

4. Істотні умови договору оренди

4.1. Істотними умовами договору оренди є:

— об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

— термін, на який укладається договір оренди;

— орендна плата з урахуванням її індексації;

— порядок використання амортизаційних відрахувань;

— відновлення орендованого майна та умови його повернення;

— виконання зобов’язань;

— забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

— порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди; відповідальність сторін;

— страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

4.2.У договір оренди можуть включатися визначені конкурсною комісією для кожного окремого об’єкта додаткові умови благоустрою та освітлення прилеглої території, оздоблення фасаду, встановлення світлової реклами тощо.

4.3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

4.4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення (приведення у відповідність з цим Законом) законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

4.5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

4.6. Строк, на який укладається договір оренди, визначається конкурсною комісією, протокол роботи якої затверджується рішенням Маринської сільської ради.

 

5. Оцінка об’єкта оренди

5.1. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна,майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Методики оцінки вартості об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 року №629.

5.2. Замовниками оцінки майна можуть бути: Маринська сільська рада (власник майна) або інші особи, які замовляють оцінку майна за дорученням Маринської сільської ради. Період між датою проведення незалежної оцінки та датою початку дії договору не може перевищувати 6 місяців.

5.3. У разі відсутності суттєвих змін у об’єкті оцінки, враховуючи можливу економічну недоцільність проведення повторної незалежної оцінки та за наявності згоди сторін договору оренди, сільська рада може продовжити термін дії вказаної оцінки за погодженням із конкурсною комісією.

5.4. Звіт про оцінку вартості об’єкта оренди та майна комунальної власності затверджується (у разі необхідності) виконавчим комітетом сільської  ради.

5.5. Вартість об’єкта оренди, визначена за результатами цінки, використовується для розрахунку розміру орендної плати, крім випадків коли орендар визначається за результатами конкурсу.

 

6. Орендна плата

6.1. Орендар за користування об’єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

6.2. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням Маринської сільської  ради

6.3. Строки внесення орендної плати визначаються у договоріоренди.

6.4. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

6.5. У разі визначення орендаря за результатами конкурсу , розмір орендної плати встановлюється на підставі конкурсної пропозиції переможця конкурсу.

6.6. У разі припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує орендну плату виключно по день (дату) передачі орендодавцеві об’єкта оренди за актом приймання-передачі, якщо інше не передбачено договором оренди.

6.7. За прострочення термінів внесення орендної плати орендар сплачує на користь орендодавця пеню, у розмірі, що встановлюється договором оренди.

6.8. Розмір орендної плати може бути збільшено за погодженням сторін, а також у разі зміни економічної ситуації на ринку оренди відповідних об’єктів (підвищення ринкової вартості об’єкта оренди). Орендна плата вноситься у зміненому розмірі з моменту погодження відповідних змін до договору оренди.

6.9. Спори з питань зміни розмірів орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

7. Порядок припинення та розірвання договору оренди

7.1. Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.

7.2. Договір оренди припиняється у разі:

— закінчення строку, на який його було укладено;

— викупу об’єкта оренди (за участю орендаря);

— загибелі (знищення) об’єкта оренди;

— ліквідації орендаря, як суб’єкта господарювання.

Договір оренди припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

7.3. Договір оренди  може бути розірваний за згодою сторін.На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених Законом.

Розірвання договору оренди в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договороморенди.

7.4. Орендодавець звертається до орендаря або з позовом до суду або з претензією про розірвання договору оренди.

7.5. Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

  • невиконання або неповне виконання умов договору;
  • винекнення двомісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати.

7.6. У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов’язаний у термін, передбачений договором оренди, повернути орендодавцеві об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації в якому він був переданий згідно з актом приймання-передачі, про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта оренди сталися не з його вини.

7.7. У разі несвоєчасного звільнення об’єкта оренди у випадку припинення або розірвання договору оренди орендар сплачує орендодавцю компенсацію за використання об’єкта оренди в розмірі подвійної ставки орендної плати включно по день передачі орендодавцеві за актом приймання-передачі.

 

8. Суборенда

8.1. Передача орендарем орендованого майна в суборенду затверджується рішенням сільської ради.

8.2. Розміщення інших юридичних або фізичних осіб на площі орендованого приміщення, без відповідного рішення сільської ради не дозволяється.

8.3. Плата за 1 кв. м площі суборенди не повинна перевищувати орендної плати орендаря за відповідну площу оренди.

8.4. Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи припинення договору оренди, або договору суборенди.

8.5. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

 

9. Поліпшення нерухомого майна

9.1. Орендар зобов’язаний протягом дії договору оренди за свій рахунок проводити поточний ремонт об’єкту оренди, інженерного та іншого обладнання.

9.2. У разі виникнення потреби в орендаря у переплануванні або реконструкції орендованого нерухомого майна, орендар зобов’язаний отримати дозвіл виконавчого комітету сільської  ради та замовити проектно-кошторисну документацію. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланувальних робіт проводяться за власні кошти орендаря, вони в подальшому не відшкодовуються.

9.3. Погодження орендарю на здійснення поліпшень (капітальні роботи, що покращують технічний стан приміщення, будівлі) надається орендодавцем на підставі відповідного рішення виконавчого комітету сільської ради.

9.4. Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив, за погодженням з орендодавцем, поліпшення орендованого нерухомого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов’язаний зарахувати витрати орендаря в рахунок орендної плати чи компенсувати йому зазначені кошти, якщо інше не пердбачено договором оренди. Після закінчення договору оренди такі поліпшення визнаються власністю орендодавця.

9.5. Вартість капітального ремонту, поліпшень орендованого нерухомого майна, виконаних орендарем без згоди орендодавця, компенсації не підлягає.

9.6. При достроковому розірванні договору оренди з ініціативи орендаря невід’ємні поліпшення визнаються власністю орендодавця і відшкодуванню не підлягають.

 

10. Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем

10.1. Орендар не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору оренди зобов’язаний повідомити орендодавця про свої наміри щодо припинення або продовження договріних відносин. Орендодавець протягом наступного місяця зобов’язаний надати орендарю письмову відповідь про свої наміри укласти договір оренди на новий строк на попередніх умовах або з новими умовами (актуальними на момент звернення) або повідомляє про відмову в продовженні договірних орендних відносин.

10.2. Орендарю, з яким не укладається новий договір оренди, і який провів у орендованому приміщенні невід’ємні поліпшення затвердженні відповідним рішенням виконавчого комітету  сільської ради, вартість цих поліпшень повертається за рахунок наступного орендаря, що є обов’язковою умовою припроведенні конкурсу на передачу в оренду даного об’єкту комунальної власності. У разі відсутності наступного орендаря вартість затверджених поліпшень повертаєтьться попередньому орендарю виконавчим комітетом сільської ради у порядку визначеному за взаємною згодою сторін.

10.3. Наявність у орендаря боргів по сплаті комунальних платежів та експлуатаційних витрат на утримання орендованого майна, на протязі дії договору оренди, є підставою для відмови в укладанні договору на новий термін.

 

Секретар сільської ради